Allmänna Villkor

Köp- och leveransvillkor

Betalningsalternativ

Valutan som anges är SEK.

Faktura

Betalningsvillkor 20 dagar, avtalskunder enligt avtal. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 18%. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker.

Vid ej godkänd kreditupplysning/rating tillämpar vi förskottsbetalning. Vi kontaktar dig i så fall.

Allmänt

Intryck Reklam AB tillämpar dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor (Allmänna villkor) för samtliga avtal med kunder. De gäller även för samtliga kommande affärsförbindelser och avtal, för vilka dessa allmänna villkors tillämplighet inte särskilt avtalats.

Intryck Reklam AB accepterar inte avvikande allmänna villkor som tillämpas av kunden, med mindre än att Intryck Reklam AB, innan avtal ingåtts, skriftligen godkänt dessa. I sådant fall gäller kundens allmänna villkor endast för det avtal, för vilket deras tillämplighet uttryckligt avtalats. Intryck Reklam AB s allmänna villkor äger även tillämpning om Intryck Reklam AB fullgör avtalet utan förbehåll, med kännedom om att kunden tillämpar avvikande villkor.

När avtal ingås

Kundens beställning utgör ett anbud till Intryck Reklam AB. Intryck Reklam AB accepterar anbudet genom att tillställa kunden sin uppdragsbekräftelse. När E-post med uppdragsbekräftelsen inkommer till kunden, har ett bindande avtal ingåtts.

Även om kunden skulle ange en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och Intryck Reklam AB uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.

Intryck Reklam AB förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om innehållet i det material som kunden överfört för tryck strider mot lag, allmän ordning eller goda seder i Sverige, särskilt material som avser pornografi, koppleri eller extrema våldsskildringar, allt enligt Intryck Reklam AB:s egen bedömning.

Avtalet omfattar produktion av trycksaker enligt kundens anvisning och data. Transport ombesörjes genom att Intryck Reklam AB anlitar transportör (transportköp).

Priser

Samtliga priser på www.intryck-reklam.se är exklusive moms och frakt, om inget annat anges. Priserna på www.intryck-reklam.se inkluderar ej ev. korrigering & layoutarbete av material. Med reservation för eventuella tryckfel eller prisändringar. Eventuellt erbjudande om fri frakt gäller till 1 leveransadress, om inget annat överenskommits. Vi förbehåller oss rätten att debitera tillkommande avgifter i händelse av att paketet inte hämtas ut, t.ex. kostnader för returfrakt.

Fakturering, förfallotid m.m.

Vi fakturerar företag, föreningar, offentlig förvaltning efter sedvanlig kreditupplysning. Faktura sänds via e-post till beställarens e-postadress om inget annat avtalats. Kredittiden är 20 dagar netto. Vid påminnelse debiteras påminnelseavgift om 60 kr. Härefter sänds fakturan vidare för vidare inkassoåtgärder/indrivning. Vid krav/inkasso debiteras lagstadgad kravavgift om 180 kr, för näringsidkare förseningsavgift om 450kr.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta fakturor till valfritt låneinstitut utan föregående meddelande till kund. Vi förbehåller oss rätten att efter kreditbedömning neka faktura och sända leverans mot postförskott eller förskottsbetalning. Vid försäljning till privatpersoner tillämpar vi förskottsbetalning.

Leverans, dröjsmål mm

Angivna leveranstider avser avsändningsdatum samt endast för leverans inom Sverige. Alla leveranstider anges i arbetsdagar. Med arbetsdag avses måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar.

Gentemot kund som är näringsidkare gäller följande. Intryck Reklam AB ansvarar endast för skador som uppkommer på varan (direkta skador) genom uppsåtligt eller vårdslöst handlande hos Intryck Reklam AB.

Under inga omständigheter ansvarar Intryck Reklam AB för skada som uppkommit i samband med frakt.

Under inga omständigheter ansvarar Intryck Reklam AB för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden som påverkats av ev. försenad vara. Under inga omständigheter utgår ersättning för förlust i kundens näringsverksamhet.

Är varan skickad inom avtalad leveranstid utgår ingen ersättning. Intryck Reklam AB ansvarar ej för ev. fraktförseningar.

Om varan inte hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera tillkommande avgifter som vi får från fraktbolaget för exempelvis returfrakt och administration.

Force majeure

Intryck Reklam AB ansvarar inte för leverans- och produktionsförseningar pga. Force majeure eller annan omständighet, som väsentligt försvårar uppfyllelsen av avtalet eller gör den omöjlig (särskilt strejk, blockad, myndighetsföreskrift och annat oförutsett hinder), vilket ligger utanför Intryck Reklam AB:s ansvarsområde och som är av väsentlig betydelse för produktion eller leverans av varan, även om omständigheten inträffade hos leverantör eller underleverantör till Intryck Reklam AB eller hos transportören.

Vid hinder enligt ovan äger Intryck Reklam AB rätt att uppskjuta produktion resp. leverans under den tid hindret föreligger jämte en skälig inkörsperiod, eller gentemot kund som är näringsidkare efter eget val häva hela avtalet eller den del som ännu inte uppfyllts. En kund som är konsument äger inte kräva att Intryck Reklam AB fullgör avtalet, om omständigheten enligt ovan utgör ett hinder som Intryck Reklam AB inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga jämfört med kundens intresse av att avtalet fullgörs.

Intryck Reklam AB kommer utan dröjsmål att meddela kunden om hinder enligt denna föreskrift inträffar.

Tryckdata & granskningsskyldighet

Intryck Reklam AB utför samtliga tryckuppdrag endast på grundval av den tryckdata som kunden överlämnar. Vid avvikande format eller specifikation kan ett felfritt tryck inte garanteras.

Kunden är skyldig att omsorgsfullt granska sina tryckdata innan de överförs till Intryck Reklam AB avseende deras lämplighet för tryck. Kunden ansvarar för alla fel i trycksaken som uppkommer pga. fel i tryckdata, såsom mått, färger, stavfel, bilder, lagersammansättningar, upplösning och övriga tekniska delar. Intryck Reklam AB kontrollerar inte överförd tryckdata om kunden inte bett om detta. På kundens uttryckliga begäran kan Intryck Reklam AB granska och korrigera ev. fel i kundens data mot överenskommen ersättning. Intryck Reklam AB ansvarar inte för fel som uppkommer vid konvertering av data till de format som Intryck Reklam AB använder. Kunden ansvarar själv för konverteringsrisken.

Om kunden inte överför data i CMYK-modus äger Intryck Reklam AB rätt att konvertera dessa. Konvertering av RGB-data eller ICC-färgprofiler medför alltid avvikelser i färg jämfört med originalet. Kunden ansvarar själv för sådana avvikelser. Sker överföring av data i annan än CMYK-modus, görs konverteringen på kundens egen risk.

Om kunden har fått, och godkänt, ett korrektur före produktion kan inga fel som syns i korrekturet hävdas som rätt till reklamation.

Fel i varan & reklamationer

Gentemot kund som är näringsidkare svarar Intryck Reklam AB för fel i varan, om varan avseende art, upplaga eller kvalitet avviker från vad som följer enligt avtalet, eller om varan avviker från uppgifter som Intryck Reklam AB har lämnat vid avtal och som kan antas ha inverkat på avtalsslutet. Mängdavvikelser om upp till 10% av den beställda upplagan utgör inget fel. Betalningsskyldighet uppkommer endast för den faktiskt levererade mängden. För det fall endast del av leverans uppvisar fel, äger kunden inte rätt att göra gällande påföljder för fel i varan avseende hela leveransen. Kunden är skyldig att undersöka varan omedelbart efter mottagningen. Fel i levererad vara skall reklameras till Intryck Reklam AB inom 5 arbetsdagar fr o m dagen för mottagandet.

Intryck Reklam AB ansvarar inte för fel som endast beror på att kunden inte beaktat vad som ovan anges om tryckdata och granskningsskyldighet. Det gäller särskilt för trycksaker som innehåller RGB-färger, med för låg upplösningen eller där skrifttyper används som inte är inbäddade. Mindre färgavvikelser utgör inget fel i varan. Det gäller även vid färgavvikelser jämfört med tidigare uppdrag som tryckts av Intryck Reklam AB. Om du beställer som privatperson gäller enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 2 kap 5 §: “Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt.” Skräddarsydda trycksaker tillhör denna kategori av varor och därmed upphävs ångerrätten vid köp av trycksaker från Intryck Reklam AB.

Fel som syns i av kund godkänt korrektur utgör inte grund för kompensation eller reklamation.

Personuppgifter

Intryck Reklam AB samlar in besöksstatistik över bland annat: antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss. Detta ger oss en bild av vad som kan förändras, förbättras eller tas bort. Vi kan även se namnet på din domän och värddator. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken browser du använder och vilket operativsystem. Dessutom sparar vi datum och tid du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information lämnas inte ut, utan används bara för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information. Om du registrerat dig som kund hos intryck-reklam.se direkt genom oss eller via någon av våra återförsäljare hamnar dina uppgifter i vår databas. Denna databas är strikt konfidentiell och hanteras endast av dem som arbetar för Intryck Reklam AB. Databasen kommer aldrig att visas eller säljas till tredje part.

Tvist

Tvister i anledning av detta avtal, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning och därur härflytande rättsförhållande skall avgöras av Göteborgs Tingsrätt.